SANDAL / SLLIPER


All
All
Sandal
블로퍼/슬리퍼
2017/봄신상슈즈20%할인
YSD0556_Navy [YSD0556_NY]
 
YSD0556_Black [YSD0556_BK]
 
YSD0556_Light gray [YSD0556_LGY]
 
YSD0556_Wine [YSD0556_WN]
 
YSD0556_Nude pink [YSD0556_NP]
 
YSD0555_Beige [YSD0555_BG]
 
YSD0555_Navy [YSD0555_NY]
 
YSD0555_Pink [YSD0555_PK]
 
YSD0555_Light Gray [YSD0555_LGY]
 
YSD0555_RED [YSD0555_RD]
 
YSD0555_Black [YSD0555_BK]
 
YSD0545_Beige [YSD0545_BG]
 
YSD0545_Light Gray [YSD0545_LGY]
 
YSD0545_Wine [YSD0545_WN]
 
YSD0545_Blue Gray [YSD0545_GY]
 
YSD0545_Ivory [YSD0545_IV]
 
YSD0545_Brown [YSD0545_BR]
 
YSD0545_Black [YSD0545_BK]
 
YSD0529_BG
 
YSD0529_BK
 
YSD0528_NY
 
YSD0528_BK
 
Danmi Sandal_Navy [YSD0544_NY]
 
Danmi Sandal_Olive [YSD0544_OV]
 
Danmi Sandal_Warm Gray [YSD0544_WG]
 
Danmi Sandal_Black [YSD0544_BK]
 
YSD0542_NY
 
YSD0542_BR
 
YSD0542_BK
 
Maya[YSD0531_GY]
 
Maya[YSD0531_BG]
 
Maya[YSD0531_NY]
 
Maya[YSD0531_BR]
 
Maya[YSD0531_BK]
 

YURT STUDIO

유르트는 자연에서 살아가는 유목민의 순수한 삶에서 영감을 받아 디자이너의 아날로그적 감성과 장인의 진정성을 불어넣어, 시간도 디자인의 일부라는 철학으로 트렌드에 휩쓸리지 않고 오랜시간 은은하게 간직되는 화석같은 브랜드를 꿈꾸고 있습니다.